image_pdfimage_print

Cairnterrierikerho ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Cairnterrierikerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia cairnterriereistä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä ja pyrkiä edistämään cairnterriereiden tuntemusta ja kasvatusta Suomessa. Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1. Tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaen julkaisutoimintaa, järjestäen keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja koiranäyttelyitä.
2. Ylläpitää yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin sekä antaa niille tarvittaessa apua yhdistyksen puitteissa arvostelu-tuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa sekä muilla vastaavanlaisilla tavoilla.
3. Muutoin noudattaa Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöille antamia ohjeita.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt. Jäsenyhdistykset ovat vuosijäseniä, yksityiset henkilöt vuosi-, perhe-, tuomari- tai kunniajäseniä. Perhejäseniksi yhdistykseen voivat liittyä henkilöt, jotka  kuuluvat jo vuosijäsenenä olevan henkilön ruokakuntaan.

Tuomarijäsenellä, rekisteröidyllä yhdistyksellä sekä alle 16-vuotiaalla vuosi-, perhe- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Tuomarijäseneksi yhdistys voi kutsua rodun arvostelutuomarin. Tuomarijäseneltä ja kunniajäseneksi valitulta ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet anomuksen perusteella.

Jäsenen on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hänen tulee suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut. Jos jäsen jättää määräaikaan, (1. heinäkuuta kuluvaa vuotta), mennessä maksamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa sekä kaksi vuodeksi valittua varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi nimetä muita tarvittavia toimihenkilöitä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimintavuodeksi.

Hallitus on päätäntävaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnäollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastus-kertomuksensa hallitukselle viimeistään 15 päivää ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsut kokouksiin julkaistaan kirjallisesti kerhon virallisilla nettisivuilla www.cairnterrierikerho.fi viimeistään 21 vuorokautta ennen kokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmi-huhtikuun aikana ja syyskokoukseen syys- marraskuun aikana. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten.

Kokouksissa on jokaisella yksityisellä henkilöjäsenellä 3§:ssä mainituin poikkeuksin äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni, jota hän voi käyttää läsnäolevana tai antamalla kirjallisen valtakirjan toiselle henkilöjäsenelle, kuitenkin hyväksytään vain yhden valtakirjan käyttö/jäsen.

Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Yhdistyksen vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden vaalit
3) Kokouksen laillisuuden toteaminen, päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna, tilintarkastajien lausunto
6) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7) Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokoukselle käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin (60 vuorokautta), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen laillisuuden toteaminen
3) Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
4) Tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
5) Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä kahden lisäjäsenen vaalit
6) Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
7) Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä vaalit seuraavaksi toimintavuodeksi
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat

11 § Hallituksen tehtävänä on:

1) Hoitaa yhdistyksen kirjanpito, kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
2) Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokoukselle sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
3) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
4) Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta
5) Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
6) Määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n  kutsumiin tilaisuuksiin tai kokouksiin

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa ¾ annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa ja toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous. Purkauspäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾  äänten enemmistö.

Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa kokouksen päättämälle kennelasiaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

13§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

14§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään

Yhdistysrekisteri hyväksynyt 22.5.2019