top of page

Yhdistyksen säännöt

Cairnterrierikerho ry:n säännöt
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Cairnterrierikerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on
Suomi.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia cairnterriereistä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä ja pyrkiä
edistämään cairnterriereiden tuntemusta ja kasvatusta Suomessa. Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
1. Tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaen julkaisutoimintaa, järjestäen keskustelu-,
neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja ja koiranäyttelyitä.
2. Ylläpitää yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin sekä antaa niille tarvittaessa apua
yhdistyksen puitteissa arvostelu-tuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa sekä muilla
vastaavanlaisilla tavoilla.
3. Muutoin noudattaa Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöille antamia ohjeita.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt. Jäsenyhdistykset
ovat vuosijäseniä, yksityiset henkilöt vuosi-, perhe-, tuomari- tai kunniajäseniä. Perhejäseniksi yhdistykseen
voivat liittyä henkilöt, jotka  kuuluvat jo vuosijäsenenä olevan henkilön ruokakuntaan.
Tuomarijäsenellä, rekisteröidyllä yhdistyksellä sekä alle 16-vuotiaalla vuosi-, perhe- ja kunniajäsenellä ei ole
äänioikeutta. Tuomarijäseneksi yhdistys voi kutsua rodun arvostelutuomarin. Tuomarijäseneltä ja
kunniajäseneksi valitulta ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua hallituksen
yksimielisen ehdotuksen perusteella henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet anomuksen perusteella.
Jäsenen on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hänen tulee suorittaa maksettavaksi
erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi
sitoutunut. Jos jäsen jättää määräaikaan, (1. heinäkuuta kuluvaa vuotta), mennessä maksamatta
jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan, taikka hyvien tapojen vastaisesti tai
on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa
hänet yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous.
4§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja
ja kuusi muuta kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa sekä
kaksi vuodeksi valittua varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri voidaan valita
myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi nimetä muita tarvittavia toimihenkilöitä. Hallituksen toimintakausi
on kalenterivuosi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat olevan aihetta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita
hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimintavuodeksi.

Hallitus on päätäntävaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen
läsnäollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
6 § Tilit
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on
hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastus-kertomuksensa hallitukselle
viimeistään 15 päivää ennen vuosikokousta.
7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsut kokouksiin julkaistaan kirjallisesti kerhon virallisilla
nettisivuilla www.cairnterrierikerho.fi viimeistään 21 vuorokautta ennen kokousta.
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmi-huhtikuun aikana ja syyskokoukseen syys- marraskuun
aikana. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii, kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa
mainittujen asioiden käsittelyä varten.
Kokouksissa on jokaisella yksityisellä henkilöjäsenellä 3§:ssä mainituin poikkeuksin äänioikeus ja jokaisella
äänioikeutetulla yksi ääni, jota hän voi käyttää läsnäolevana tai antamalla kirjallisen valtakirjan toiselle
henkilöjäsenelle, kuitenkin hyväksytään vain yhden valtakirjan käyttö/jäsen.
Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä
ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä
tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama
mielipide.
9 § Yhdistyksen vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden vaalit
3) Kokouksen laillisuuden toteaminen, päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä
kalenterivuonna, tilintarkastajien lausunto
6) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7) Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokoukselle käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin (60 vuorokautta), että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10 § Syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Kokouksen laillisuuden toteaminen
3) Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

4) Tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle toimintavuodelle
5) Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä kahden
lisäjäsenen vaalit
6) Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali
7) Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä vaalit seuraavaksi toimintavuodeksi
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat
11 § Hallituksen tehtävänä on:
1) Hoitaa yhdistyksen kirjanpito, kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
2) Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokoukselle sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä
panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset
3) Tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä
yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
4) Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta
5) Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
6) Määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n  kutsumiin tilaisuuksiin tai
kokouksiin
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä
kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna
seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa ¾
annetuista äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa ja toisiaan vähintään kuukauden väliajalla
seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen varsinainen kokous.
Purkauspäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään ¾  äänten enemmistö.
Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa kokouksen päättämälle kennelasiaa edistävälle rekisteröidylle
yhdistykselle.
13§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät
14§ Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään
Yhdistysrekisteri hyväksynyt 22.5.2019

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

Jalostustiedustelut


Jalostustiedustelut tulee lähettää jalostustoimikunnalle kuun 15. päivään mennessä. Sen jälkeen tulevat tiedustelut käsitellään vasta seuraavan kuun tiedustelujen yhteydessä. Eli jos haluat tiedusteluusi vastauksen esim. heinäkuun alkupuolella, tulee sinun jättää tiedustelusi kesäkuun 15. päivään mennessä. Jalostustoimikunta toivoo, että jalostustiedustelut tehtäisiin hyvissä ajoin ennen astutusta kerhon omalla jalostustiedustelulomakkeella.

 

Kirjalliset jalostustiedustelut lähetetään osoitteeseen:

 

Sari Ridansuu
sari.ridansuu@cairnterrierikerho.fi 

bottom of page